Årsmöte 2022

  

arsmote_topp   

 

Sönneråsgården

Söndag 26 mars 2023

kl. 15.00

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

 

                                           Dagordning:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av ordförande för dagens stämma
§ 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4. Val av sekreterare för dagens stämma
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Kallelse till stämman
§ 7. Styrelsens årsberättelse
§ 8. Revisionsberättelse
§ 9. Kassarapport
§ 10. Ansvarsfrihet
§ 11. Ersättningar och arvoden
§ 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, samt övriga funktionärer
§ 13. Val av revisorer
§ 14. Utseende av valberedning
§ 15. Framställningar från styrelsen samt ev. motioner
§ 16. Fiskets vård och bedrivande
§ 17. Förslag till utgifter och inkomststat, samt ev. debiteringslängd
§ 18. Övriga frågor
§ 19. Justering av stämmoprotokollet (var och när)
§ 20. Avslutning